Vadības un atbalsta komanda

MŪSU VADĪBAS KOMANDA:

Genovefa FEDORKIVA – iestādes vadītāja

tālr. 654 28733, mob. 25639047

demokrātiski plāno, vada, veido, virza, mudina, stimulē, atbalsta, risina, saskaņo, sistematizē mūsu ikdienas darbu.

Inese SKRIMBLE – vadītājas vietniece izglītības jomā

tālr. 654 28823, mob. 26533231

sistemātiski izzina, izstrādā, analizē, koordinē, izglīto, apkopo, popularizē, konsultē, atbalsta un sadarbojas ar ikvienu pirmsskolas izglītības apguves procesā.

Agita FOKINA – vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

tālr. 654 28817

mērķtiecīgi plāno, organizē, veic, kārto, kontrolē, seko, ievēro, nodrošina labbūtību ikvienam mūsu iestādē drošā un estētiskā vidē.

Veronika MASLOBOJEVA – vispārējās aprūpes māsa

tālr. 654 28823, mob. 26823877

augsti kvalificēti un sistemātiski izstrādā, īsteno, seko, vada, pārrauga, norīko, kārto, kontrolē, piedalās, apkopo, iesaka, iesaistās un konsultē ēdināšanas, higiēnas prasību, veselību veicināšanas pasākumu nodrošināšanā.

Nadežda ČOBĀNE – Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes arodkomitejas priekšsēdētāja

mob. 26712008

konstruktīvā sadarbībā ar LIZDA regulāri aktivizē, iesaista, mudina, organizē, pilnveido, izglīto un aizstāv ikviena darbinieka intereses.

MŪS VIENMĒR ATBALSTA :

Ilona VALENTANAVIČA – skolotāja logopēde

apseko, izzina, atbalsta, veicina, apkopo, diagnosticē, sistematizē, sniedz atzinumus, organizē, nodrošina, konsultē bērnu runas attīstībā.

Ilona ZNUTIŅA un Nadežda ZUNATULLINA - pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājas

plāno, izvērtē, uztur, pilnveido, organizē, nodrošina, atbild, iesaistās, īsteno sadarbību ar visām mērķgrupām bērnu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā.

Gaļina KOZLOVSKA – interešu izglītības skolotāja

apkopo, sistematizē, veicina, realizē, iesaista, konsultē, atbalsta, sadarbojas vispārējās vingrošanas un pareizās stājas veidošanas procesā pirmsskolas izglītības posmā.

Vija BAĻEVA – interešu izglītības skolotāja (vācu val.)

pilnveido, organizē, veicina, sistematizē, apkopo, vada, realizē, popularizē, piesaista, sadarbojas, konsultē visas mērķgrupas svešvalodu apguvē pirmsskolā.

Saziņa ar atbalsta komandu: e-klases pasts

e-pasts: skolotaja24@inbox.lv