Pieredze 2016./2017.m.g.

Darbs dara darītāju

 14.03.2017

 Ar šādu nosaukumu 2017.gada 3.marta DU notika 4.zinātniski praktiskā konference, kurā savu pieredzi “Lokālpatriotisma veicināšana pirmsskolā sadarbībā ar bērnu vecākiem” prezentēja Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības skolotāja Ināra Vaivode, ieinteresējot klātesošos par realizēto projektu “Pūcītes brīvdienas”.

  Jāatzīst, ka I.Vaivodes darba pieredzi atzinīgi novērtēja ne tikai konferences dalībnieki, bet arī Līvānu novada pedagogi, kuri 3.martā “Rūķītī” apmeklēja semināru “Lokalpatriotisma veicināšana pirmsskolā”. Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pedagoģiskais kolektīvs popularizēja savu darba pieredzi aicinot Līvānu novada pirmsskolas pedagogus apmeklēt atklātās nodarbības,kurās skolotāja M.Korsakova dalījās pieredzē ar daudzveidīgiem paņēmieniem valodas apguvē 3-4 gadus veciem bērniem, skolotāja I.Bigate demonstrēja savu pedagoģisko meistarību vadot sporta izpriecu 2-3 gadus veciem bērniem. Savukārt logopēde D.Ņikiforova iepazīstināja semināra dalībniekus ar pašgatavotajiem metodiskajiem materiāliem un interaktīvām darba formām 6-7 gadus vecu bērnu runas attīstīšanā un korekcijas darbā. Viesus pārsteidza 5-6 gadus vecu bērnu vācu valodas sekmīgā apguve interešu izglītības skolotājas V.Baļevas vadītajā vācu valodas nodarbībā. Semināra dalībniekiem bija iespēja izstādē iepazīties ar latvisko dzīvesziņu “Rūķītī”, aplūkot pedagogu pašgatavoto metodisko materiālu un attīstošo spēļu izstādi lokālpatriotisma veicināšanai pirmsskolā, kā arī APU ieviešanai pirmsskolā bērnu un viņu vecāku radošo darbu izstādi “Bērna pienākumi mājās”. Iestādes vadītājas G.Fedorkivas, vietnieces I.Kapteines, pedagogu I.Vaivodes un N.Čobānes prezentācijās Līvānu novada pedagogi guva idejas sava darba dažādošanai. Semināra noslēgumā 6-7 gadus vecu bērnu grupa skolotāju N.Čobānes un I.Znutiņas iestudētajā teātra izrādē “Aina ar brālīti meklē cālīti” iepriecināja viesus ar savu aktiermeisarību. Izvērtējot semināru viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai pedagoģiskajai darbībai, kā arī pateicās par saturīgu semināru, viesmīlību un profesionālismu.

Līvānu seminārs Līvānu seminārs Līvānu seminārs Līvānu seminārs Līvānu seminārs Līvānu seminārs Līvānu seminārs Līvānu seminārs


Līvānu seminārs

Portugāles izglītības darbinieku vizīte Daugavpilī

 05.12.2016

 2016.gada 21.-27.novembrī Daugavpilī viesojās izglītības darbinieku delegācija no Portugāles, Santa Maria da Feiras pašvaldības. Šī pašvaldība īsteno Erasmus+ programmas projektu „Skola, kas mums ir&Skola, kādu vēlamies” („The School we have & the School we want”) un bija ieradusies darba vērošanas vizītē. Delegācijas dalībnieku vidū bija pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja, skolu un pirmsskolu projektu vadītāji, skolas direktors, skolotāji, bibliotekārs.

 Projekta mērķis – veicināt un nodrošināt kvalifikācijas pilnveidi izglītības profesionāļiem, politikas veidotājiem, lai uzlabotu mācīšanās procesa un mācību sasniegumu rezultātus. Uzņemošā iestāde bija Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, kas sagatavoja apmeklējumu programmu pašvaldības iestādēs. Savu iepazīšanos ar pilsētu viesi sāka, apmeklējot Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, kur satika kolēģus, uzklausīja informāciju par pilsētu un izglītības tīklu pilsētā, pastāstīja par savu projektu. Daugavpils Vienības pamatskolā viesi iepazinās ar interešu izglītības un talantu attīstīšanas iespējām, latvisko tradīciju saglabāšanu un to apgūšanu skolā. Viesiem bija iespēja noklausīties skolēnu koncertu, novērot mācību stundas, uzzināt vairāk par elektroniskā žurnāla “e-klase” lietošanu, pozitīvās uzvedības principiem un metodisko darbu skolā. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē viesi iepazinās ar iestādes ikdienas darbu, bērnu ēdināšanu, noskatījās nelielu koncertu un vecāku iesaistīšanos iestādes organizētajos pasākumos. Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, kas ir viena no labākajām skolām valstī, viesiem bija iespēja iepazīties ar unikālo mācību un audzināšanas programmu, metodisko darbu un piedalīties mācību stundā, kurā tika pielietota ISVA (Integrēta satura un valodas apguve jeb angliski – CLIL) metodika. Radošajā darbnīcā viesi iemācījās izgatavot patriotisku piespraudi. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā projekta dalībnieki iepazinās ar skolas darbības īpatnībām, virzieniem un rezultātiem. Savas prasmes nodemonstrēja ģimnāzijas interešu izglītības pulciņi – tautas deju ansamblis “Kukułeczka", skolas ansamblis un breika deju grupa "Factory Kingz". Parlamenta dalībnieki iepazīstināja klātesošus ar skolēnu aktivitātēm, bet Eiropas kluba pārstāvji pastāstīja par dalību starptautiskajos projektos. Viesi izteica apbrīnu par jauniešu mērķtiecību un motivāciju mācīties.

 Daugavpils 13.vidusskola bija sagatavojusi koncertu, kurā piedalījās visi skolas muzikālie kolektīvi, ciemiņi vēroja atklāto stundu svešvalodu un ISVA apguvē, solfedžo stundu. Viesi apskatīja skolu, iepazinās ar tās vēsturi un ikdienas darba specifiku.

 Daugavpils medicīnas koledžā varēja iepazīties ar moderno aprīkojumu, telpām, kurās tiek apgūtas tik svarīgās veselības un rehabilitācijas profesijas, ar interesi tika uzklausīts stāstījums par koledžas studentu apmaiņas starptautiskajām programmām.

 Salīdzinot Portugāles un Latvijas izglītības sistēmu, sapratām, ka mums ir kopīgas problēmas izglītībā, kuras varam atrisināt, pārņemot labāko pieredzi vienam no otra.

 Viesi apmeklēja pilsētas kultūrobjektus un atpakaļceļā iepazinās ar Rīgu. Ar Santa Maria da Feiras pašvaldību tiek plānota turpmāka sadarbība, jo atbalstīts vēl viens Erasmus+ programmas sadarbības projekts.

 Paldies par atbalstu izzinošās kultūrprogrammas nodrošināšanā Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils Tūrisma attīstības aģentūrai, Latgales Centrālajai bibliotēkai, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram!

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode t.65425102, evelina.balode@ip.daugavpils.lv

Lokālpatriotisma veidošanās pirmsskolā

 29.11.2016

 Ar šādu skanīgu nosaukumu Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē 24. novembrī norisinājās seminārs Daugavpils pilsētas pirmskolas pedagogiem. Seminārs bija saistošs tiem pedagogiem, kuri padziļināti interesējas par latvisko dzīvesziņu, kā arī tiem pedagogiem, kuri labprāt dažādo savu darbu, stiprinot bērnos piederību un lojalitāti Latvijas valstij, savam novadam un pilsētai.

 Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais kolektīvs dalījās pieredzē ne tikai ar šajā mācību gadā realizētajiem pasākumiem lokalpatriotisma veicināšanai pirmsskolā- dalību sakanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un Lāpu gājienā, organizētajiem Lāčplēša dienas sporta svētkiem ar bērnu tēviem, par izglītojošo tikšanos ar Valsts Robežsardzes pārstāvjiem un Latvijas godināšanas pasākumiem. Iestādes pedagogi labprāt dalījās pieredzē kā dažādojot darba formas lokālpatriotisma veicināšanā iesaistīt bērnu vecākus, jo bez bērnu vecāku ieinteresētības un atbalsta ir grūti realizēt nospraustos mērķus.

  Pedagogs I.Vaivode aizrautīgi iepazīstināja semināra dalībniekus ar projektu “Pūcītes brīvdienas”. Šī ideja, kad grupas talismans katrās brīvdienās ciemojas kāda grupas bērna ģimenē un iepazīstas ar šīs ģimenes tradīcijām, ceļo pa Daugavpili, Latgali un Latviju, iepatikās daudziem semināra dalībniekiem, kuri solījās līdzīgu projektu īstenot savās darba vietās. Pedagogs N.Čobāne pastāstīja par UNESCO nedēļā paveikto veidojot “Mantojuma skapi”, kurā 5-7 gadus veci bērni kopā ar grupas skolotājam un bērnu ģimenēm izzināja Latgaliskās vērtības, pievēršoties sešām tēmām- “Latgales nemateriālais kultūras mantojums (folklora, valoda, tradīcijas), “Latgales ievērojamākās vietas”, “Latgales tautastērps”, “Latgaliešu kulinārais mantojums”, “Ievērojamākie Latgales cilvēki”, “Latgales amatniecība”. Pasākuma kulminācija bija saistīta ar tēmu “Latgales nemateriālais kultūras mantojums”, jo klātesošajiem tika piedāvāts ieskats latgaliešu kristību tradīcijās, par ko semināra dalībnieki pauda vislielāko apbrīnu un pateicību. Semināra dalībniekiem bija iespēja baudīt latgaliešu kristību godu kulināro mantojumu, apmeklēt informatīvi izglītojošas izstādes- bērnu ģimeņuradošo darbu izstādi “Labie vārdi Latgalei”, fotoreportāžu “Es Latgalē- Latgale manī”, “Pedagogu pašgatavoto attīstošo spēļu izstādi lokālpatriotisma sekmēšanai pirmsskolas vecuma bērniem”, kā arī apskatīt pedagogu pieredzes apkopotos materiālus. Semināra noslēgumā pedagogi I.Bigate un I.Gaidamaviča demonstrēja pašu gatavotas rotaļlietas no dabīgam izejvielām- dzijas, auduma, siena, koka u.c. dabas materiāliem, kā arī rosināja semināra dalībniekus iesaistīties rotaļlietu pagatavošanā. Refleksijā semināra dalībnieku sniegtās atziņas pauda gūtās informācijas lietderīgumu, aktualitāti, nosaucot to par “dvēseles svētkiem”.

Krustabas Krustabas Krustabas Krustabas Krustabas Krustabas Krustabu noformējums Krustabu noformējums


Krustabu noformējums

“Rūķīša” dārgumu skapis

 26.10.2016

 No 10.-18.oktobrim Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” gan cildināja Latvijas dārgumus iepazīstot Latgales vērtības, gan griezās profesiju virpulī “Karjeras nedēļas” ietvaros.

 Jau otro gadu pēc kārtas mūsu iestādes 5-7 gadus vecu bērnu grupiņas aktīvi iesaistījās UNESCO nedēļā, lai cildinātu Latvijas dārgumus un piepildītu “Mantojuma skapi” ar Latgaliskajām vērtībām, kopumā izpētot sešas tēmas- “Latgales nemateriālais kultūras mantojums (folklora, valoda, tradīcijas), “Latgales ievērojamākās vietas”, “Latgales tautastērps”, “Latgaliešu kulinārais mantojums”, “Ievērojamākie Latgales cilvēki”, “Latgales amatniecība”. Bērni devās ekskursijā uz “Daugavpils Māla mākslas centru”., lai iepazītu Latgalei raksturīgo keramiku un iejustos keramiķa lomā viedojot paši savus māla izstrādājumus. Kopā ar bērnu ģimenēm tika apkopoti interesanti materiāli, kas atklāj latgaliskās vērtības un tradīcijas, kuras izzinot un kopjot iespējams nodot tās no paaudzes paaudzē.

 Domājot par nākotni“Karjeras nedēļas” ietvaros tika organizēts pasākumu cikls “Profesiju virpulī”. 6-7 gadus vecie bērni devās ekskursijā uz bērnu bibliotēku “Zīlīte”, lai iepazītu bibliotekāra profesiju.Lai rastu priekšstatu par to kā top māla trauki un iepazītos ar keramiķa darbu, bērni apmeklēja “Daugavpils Māla mākslas centru”. Bet piektdien “Rūķītī” viesojās Tobiass Kampoverde ( Tobias Campoverde) - jauns burvju mākslinieks no Vācijas.Priekšnesuma laikā bērni ne tikai iepazina burvju mākslinieka profesijas smalkumus, bet ar rotaļām un burvestībām pilnveidoja savas vācu valodas prasmes. Bērni piedalījās burvestībās, paši kļūstot par daļu no notikuma. Pateicamies par atbalstu pasākuma organizēšanā Gētes institūtam Rīgā un Reģionālā Vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītājai Laurai Lipskai.

 Unesco nedēļā paveiktais darbs liecina, ka mūsu bērnos un viņu ģimenēs ir dzīvas Latgaliskās tradīcijas. Ģimenēs piekopj tautas amatniecību, nav sveša ēdienu gatavošanas prasme senajās latgaļu tradīcijās, kas rada pārliecību, ka varam piepildīt “Mantojuma skapi”.

Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass Burvju mākslinieks Tobiass

Ražas laiks “Rūķītī”

 30.09.2016

 Rudentiņš bagāts vīrs…, tieši šī dainas rindiņa raksturo mācību gada iesākumu Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”. Pirmā raža tika ievākta 8.septembrī, kad sešgadniece Arta Novicka saņēma biedrības Ascendum un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes diplomu “Atzinības pupa” par veiksmīgu dalību dzejoļu konkursā “Garā pupa”. Artas dzejolis “Jautrā dziesma” publicēts dzejoļu krājumā “Garā pupa 2016”. Dzejas dienu ietvaros 6-7 gadus vecie bērni devās ekskursijā pie Raiņa pieminekļa, lai godinātu dzejnieku skandējot Raiņa dzeju un noliekot ziedus pie pieminekļa, bet iepazīt pasaku pasauli varēja 4-7 gadus vecie bērni , kuri 14.septembrī devās uz Daugavpils teātri, lai tiktos ar Sarkangalvīti pasaku mežā.

 20.septembrī ar devīzi “Esi kustīgs! Esi vesels!” Eiropas sporta nedēļas ietvaros “Rūķītī” notika sporta diena. Rīta cēlienā Rūķu sētā gan lieli, gan mazi “rūķīši” pulcējās uz rīta rosmi, lai iesildītos turpmākajām aktivitātēm. 3-5 gadus vecie bērni kopā ar savām skolotājām sportoja iestādes teritorijā pieveicot šķēršļu joslu, mērojoties spēkiem svara stieņu celšanā un virves vilkšanā, izjūtot komandas garu jautrajās stafetēs , kā arī ievingrinot roku mešanā, ripināšanā un bumbas vadīšanā ar nūju. Savukārt 5-7 gadus vecie bērni devās pārgājienā ar orientēšanās elementiem uz jaunatvērto Esplanādes parku. Kustību prieku šajā dienā guva ikviens.

 Ražīga bija arī 28.septembra diena, kad rīta cēlienā 6-7 gadus vecie bērni kopā ar vācu valodas skolotāju V.Baļevu un Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītāju L.Lipsku atzīmēja Eiropas valodu dienu, bet pēcpusdienā Daugavpils kuplajā skolotāju saimē tika uzņemtas trīs “Rūķīša” jaunās skolotājas. Arī šajā gadā priecājamies, ka tika novērtēts mūsu iestādespedagogu profesionālisms un ar lepnumu uzgavilējām skolotājai Guntai Koļesņikovai, kura ieguva “Pedagoģiskās meistarības balvu 2016” nominācijā “Produktīvas un radošas mācīšanās veicināšana”.

 Ievērojot senlatviešu tradīcijas, kad Miķeļdienā visai ražai jābūt zem jumta, “Rūķīša” saime 29.septembra rītā- Miķeļos,steidza piepildīt “Rūķīša” apcirkņus ar latviskās dzīvesziņas gudrībām, radošuma dzirksti pedagogu izliktajās ziedu spēka zīmēs un vecāku veidotajos rudens dārzeņu brīnumos un, protams, bērnu gūto pieredzitautas tradīciju kopšanā.

 Tautas ticējums vēsta “Vēl ap Miķeļiem un rudenī vispār, izdarot kādu darbiņu, jāatsēstas, tad darbs vairs nekarāsies kā akmens kaklā”,tādēļ mēs “ievelkam elpu” pirms nākamā darba cēliena un turpinām savu darāmo darīt ar prieku un aizrautību.

ESI KUSTĪGS. ESI VESELS.

 28.09.2016

 No 17.-23.septembrim visā Latvija notiek Eiropas Sporta nedēļa ar mērķi eiropiešu vidū veicināt kustīgu, aktīvu dzīvesveidu. Arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē 20.septembrī ar moto “Esi kustīgs- esi vesels” notika sporta diena.

  Plkst 10.15 Rūķu sētā gan lieli, gan mazi “rūķīši” pulcējās uz rīta rosmi, lai iesildītos turpmākajām aktivitātēm. 3-5 gadus vecie bērni kopā ar savām skolotājām sportoja iestādes teritorijā pieveicot šķēršļu joslu, mērojoties spēkiem svara stieņu celšanā un virves vilkšanā, izjūtot komandas garu jautrajās stafetēs , kā arī ievingrinot roku mešanā, ripināšanā un bumbas vadīšanā ar nūju. Savukārt 5-7 gadus vecie bērni devās pārgājienā ar orientēšanās elementiem uz jaunatvērto Esplanādes parku. Kustību prieku šajā dienā guva ikviens.